top of page

Algemene verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Ondertekening van de overeenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige voorwaarden in met uitsluiting van alle andersluidende. In geval van verhuurovereenkomst is de ondertekenaar hoofdelijk verantwoordelijk gehouden in de verplichtingen van de huurder in wiens naam hij verklaart te handelen. De huur wordt aangegaan aan de op de voorkant van de overeenkomst aangegeven en overeengekomen tarieven.

Artikel 2: Afsluiten en duur van de overeenkomst

De huur/terbeschikkingstelling neemt pas een aanvang na ondertekening van de overeenkomst met de tegensprekelijke vaststelling van de schade en de betaling van de eventuele waarborg, waarvan het bedrag op de voorzijde van huidige overeenkomst is vermeld, en in geval van een verhuurovereenkomst de verschuldigde huurgelden. Zij wordt pas stopgezet op het ogenblik dat het voertuig door Autobedrijf De Cock effectief in ontvangst wordt genomen, voor elk bijkomend uur wordt 1/5 van het dagtarief aangerekend en vanaf 5 uur volledige dag. Indien het voertuig met akkoord van Autobedrijf De Cock wordt achtergelaten op een andere plaats dan bij een lokale depothouder zal de overeenkomst verder lopen tot op het ogenblik dat Autobedrijf De Cock een schriftelijke mededeling ontvangt van de huurder, of dien aangestelde (vb. de garagehouder waar het voertuig wordt achtergelaten) dat het voertuig ter beschikking staat op de betrokken plaats. Indien de huurder de verhuurovereenkomst wil verlengen of de rechthebbende een verhuurovereenkomst wenst aan te gaan na de periode van terbeschikkingstelling dient hij zich daarvoor voor het verstrijken van de initiële overeenkomst aan te bieden bij Autobedrijf De Cock aanziet niet tijdige inlevering als oplichting, bedriegerij en misbruik van vertrouwen, en zal hiervan klacht indienen bij de politie indien dit nodig zou blijken. In elk geval zal de huurder bij laattijdige inlevering vanaf het vijfde uur een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor winstderving en administratiekosten van 150 EURO (exclusief BTW) verschuldigd zijn aan Autobedrijf De Cock. Het voertuig dient bij dezelfde depothouder ingeleverd te worden als waar het in gebruik werd genomen en dit tijdens de normale openingsuren van deze depothouder, behoudens andersluidend akkoord. Indien het voertuig, zelfs met akkoord van Autobedrijf De Cock, wordt achtergelaten/ingeleverd bij één van de depothouders van Autobedrijf De Cock, buiten de openingsuren van het desbetreffende depot of wanneer het voertuig, zelfs met akkoord van Autobedrijf De Cock, elders wordt achtergelaten/ingeleverd, zal de huurder zelf verantwoordelijk blijven voor het voertuig tot aan de effectieve in ontvangst name door Autobedrijf De Cock. Voor het achterhalen van een om welke reden dan ook zonder schriftelijk akkoord van Autobedrijf De Cock achtergelaten voertuig zal aan de huurder een vergoeding aangerekend worden aan 1,50 EUR/km (exclusief BTW) met een minimum van 300EUR (exclusief BTW). Na beëindiging van de verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingovereenkomst heeft Autobedrijf De Cock bij niet teruggave van het voertuig het recht het voertuig op kosten van de huurder, waar zij het aantreft, terug in bezit nemen, de huurder geeft daartoe uitdrukkelijk toestemming aan de aangestelde van Autobedrijf De Cock zicht toegang te verschaffen tot door hem gebruikte gebouwen en terreinen. Autobedrijf De Cock zal bij dergelijke terugname de grootste zorgvuldigheid aan de dag leggen omtrent de bewaring van de persoonlijke voorwerpen van de huurder welke desgevallend nog in het voertuig aanwezig zouden zijn, doch ontslaat de huurder Autobedrijf De Cock bij dergelijke terugname van elk verantwoordelijkheid betreffende deze persoonlijke voorwerpen. Autobedrijf De Cock zal de huurder op de hoogte stellen indien in het door deze gebruikte voertuig na afloop van de overeenkomst persoonlijke voorwerpen worden gevonden, deze beschikt dan over een periode van 10 werkdagen om de goederen bij de depothouder waar het voertuig werd ingeleverd af te halen, bij gebreke waaraan hij geacht zal worden onherroepelijk afstand van deze voorwerpen gedaan te hebben. In geval van diefstal van het voertuig zal deze overeenkomst geacht worden te lopen tot op het ogenblik dat de huurder aan Autobedrijf De Cock het origineel attest van klachtneerlegging wegens diefstal bij de bevoegde politiediensten overhandigd. In geval van faillissement gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijke onvermogen van de huurder heeft Autobedrijf De Cock het recht de verhuurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, de huurgelden zullen in voorkomend gevalt tot op die datum afgerekend worden. In geval van gebruik van het voertuig in strijd met huidige overeenkomst heeft Autobedrijf De Cock eveneens het recht de verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen met betaling door de rechthebbende van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 dagen huur, na afrekening van de huurgelden tot op datum van deze ontbinding.

Artikel 3: Staat van het voertuig

De huurder erkent het voertuig in ontvangst genomen te hebben in de staat zoals deze blijkt uit de vermeldingen op de tegensprekelijke schadevaststellingen, volledig gereinigd en voorzien van de wettelijk verplichte veiligheidsuitrusting. Bij het inleveren van het voertuig zal eveneens tegensprekelijk de staat van het voertuig vastgesteld worden. Alle eventuele kosten aan het voertuig om het terug in de staat te herstellen waarin het zicht bevond bij de aanvang van de overeenkomst, inclusief het terug op aanvangspeil brengen van de brandstof, komen ten laste van de huurder één en ander eventueel beperkt tot het maximum per schadegeval zoals vermeld op deze verhuurovereenkomst onder de noemer ‘Verantwoordelijkheid’, indien aan de toepassingsvoorwaarden van deze beperking voldaan is. Binnen de 5 werkdagen na het inleveren van het voertuig door de huurder van het voertuig zal Autobedrijf De Cock hem schriftelijk informeren aangaande de kost van de eventueel te zijnen laste zijnde verstellingen zoals bepaald op de voornoemde tegensprekelijke staat van het voertuig. De door Autobedrijf De Cock gehanteerde vergoedingen zullen in elk geval niet hoger liggen dan de voor de desbetreffende schades vastgestelde ‘informex’-vergoedingen in voorkomend geval. Bij het inleveren van het voertuig met een lager brandstofpeil dan bij aanvang van de overeenkomst zal het verschil in brandstof worden aangerekend aan de dagprijs te verhogen met 15 EURO (exclusief BTW) handelingskosten. Indien het voertuig al dan niet met uitdrukkelijk akkoord van Autobedrijf De Cock buiten de openingsuren van de betrokken depothouder en/of op een andere plaats dan bij de depothouder wordt achtergelaten, indien de huurder het voertuig dusdanig vuil, exterieur en/of interieur, binnen levert, dat een gedetailleerde vaststelling van de staat van het voertuig niet onmiddellijk mogelijk is of indien de huurder niet wenst te wachten op het uitvoeren van een tegensprekelijke vaststelling is het bijgevolg onmogelijk om op het ogenblik dat het voertuig wordt ingeleverd en/of achtergelaten een tegensprekelijke vaststelling van het voertuig te maken. In deze gevallen zal Autobedrijf De Cock op het ogenblik dat zij het voertuig effectief onder haar beheer neemt en/of op het ogenblik dat her voertuig voldoende gereinigd is een vatstelling van de staat van het voertuig maken, bij vaststelling van bijkomende schade aan het voertuig en/of dat het voertuig vuil i en dient gereinigd te worden en/of het voertuig met minder brandstof wordt ingeleverd dan bij vertrek, zal zij de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen tezamen met een begroting van de vergoeding voor de aldus gedane vaststelling. In geval het voertuig met toelating van Autobedrijf De Cock werd achtergelaten bij de garagist van de huurder geeft deze hierbij een volmacht aan gezegde garagist om bij het ophalen van het voertuig een tegensprekelijke staat op te stellen. De aldus gedane vaststellingen zullen aan de huurder worden overgemaakt. Indien de garagist van de huurder zou weigeren om aan de tegensprekelijke vaststelling van de staat van het voertuig mee te werken zal deze eenzijdig door Autobedrijf De Cock worden vastgesteld en zal deze, indien er bijkomende schade is vastgesteld - het voertuig vuil is en/of met te weinig brandstof werd achtergelaten, de huurder hiervan schriftelijk op de hoogste stellen tezamen met een begroting van de vergoeding voor de aldus gedane vaststellingen. In geval van niet akkoord door de huurder met de door Autobedrijf De Cock vastgestelde herstelvergoedingen en/of gedane schadevaststellingen in de hiervoor beschreven gevallen dient de huurder Autobedrijf De Cock hiervan binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de door Autobedrijf De Cock gedane mededeling schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke aan zulkdanige melding binnen de gestelde termijn wordt het akkoord van de huurder onherroepelijk vermoed. In geval zulke melding van niet akkoord wel gedaan wordt zal het dossier zo spoedig als mogelijk voorgelegd worden aan een in gemeen overleg aangeduide autodeskundige die een definitieve beslissing, waartegen geen beroep openstaat, zal nemen aangaande de vastgestelde schades en de daaraan verbonden correcte herstelvergoedingen, kosten hiervan zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld of zullen verdeeld worden over de partijen in de verhouding zoals door de deskundige bepaald. Indien voorhanden zal de deskundige zich baseren op de tegensprekelijke vaststellingen den de bij inlevering door Autobedrijf De Cock of diens aangestelde genomen foto’s. De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het voertuig in een normale staat van werking ontvangen te hebben. Alle mechanische schade aan het voertuig welke te wijten is aan het gebruik van het voertuig en/of de mechanische schade aan het voertuig die substantieel is toegenomen door het gebruik van het voertuig door de huurder zal volledig en onverkort ten laste van deze vallen. Bij vaststelling van mechanische schade aan het voertuig waarvan onze deskundigen besluiten dat deze met zekerheid is ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig door de huurder omwille van een foutief gebruik, zal deze hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden, hij beschikt dan over een periode van 5 werkdagen om zijn eventuele bezwaren te laten geworden en een tegensprekelijke expertise aan te vragen, in geval van niet-reactie zal hij onherroepelijk als aansprakelijk voor de bijkomende schade beschouwd worden.

Artikel 4: Waarborg

De eventuele waarborg, waarvan de som vermeld is op de voorkant van de overeenkomst, dient door de huurder voldaan of gesteld te worden voor de overhandiging van de sleutels. Indien het voertuig op het einde van de overeenkomst wordt teruggeven zonder bijkomende schade, en aan alle andere contractverplichtingen voldaan i, inbegrepen de eventuele verklaring op eer van een ‘ongeval zonder derden’ (zie artikel 9), zal de waarborg, indien deze in geld geïncasseerd is, op de door de huurder opgegeven financiële rekening worden teruggestort, op de waarborg welke niet in geld gegeven is en/of niet in geld omgezet is zal geen aanspraak meer gemaakt worden. Indien er bijkomende schade aan het voertuig wordt vastgesteld bij de inlevering ervan en het niet aansprakelijk zijn van de huurder niet zonder twijfel vaststaat zal de waarborg door Autobedrijf De Cock behouden blijven tot de aansprakelijkheid definitief vast staat. Alle eventueel door de huurder aan Autobedrijf De Cock verschuldigde bedragen op basis van huidige voorwaarden, worden eveneens met waarborg verrekend. Indien het bedrag van de waarborg ontoereikend is dient de huurder bij te betalen tot aan het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is.

Artikel 5: Gebruik van het voertuig

Het voertuig wordt verhuurd/ter beschikking gesteld met het oog op een normaal gebruik. In geval van een huurovereenkomst met onbeperkte kilometers wordt ‘onbeperkt’ bedoeld in het kader van een normaal gebruik of in elke geval minder dan 150 km per dag en minder dan 4500 km per maand. Bij overschrijden van deze maxima zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van 0,24 EURO (exclusief BTW) per overschrijdende kilometer, behoudens bewijs van grotere schade door Autobedrijf De Cock. Het voertuig mag op verantwoordelijkheid van de huurder slechts gebruikt worden mits stipte naleving van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen. De huurder wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat onze voertuigen niet uitgerust zijn met winterbanden, tenzij uitdrukkelijk andersluidende melding, en dat zij bijgevolg niet mogen gebruikt worden in landen die verplicht gebruik van winterbanden voorzien tijdens de periode dat die verplichting geldt noch in die landen waar voorzien is dat het niet gebruiken van winterbanden tijdens bepaalde periodes op eigen verantwoordelijkheid gebeurt en/of uitgebreide aansprakelijkheden voorzien zijn wegen het niet gebruiken van winterbanden tijdens die periodes.

Het is de huurder verboden het gehuurde goed:

 1. te gebruiken om gelijk welk ander voorwerp te duwen of te slepen;

 2. te laten gebruiken door een bestuurder welke niet als dusdanig op de overeenkomst vermeldt staat;

 3. onder te verhuren;

 4. te gebruiken voor snelheidsproeven of andere wedstrijden;

 5. te gebruiken voor bezoldigd goederenvervoer

 6. te gebruiken voor bezoldigd personenvervoer of daarmee gelijkgesteld personenvervoer

 7. te gebruiken voor het uitvoeren van een koerierdienst, besteldienst, huis aan his leveringen;

 8. te gebruiken voor transport van zware objecten, licht ontvlambare en gevaarlijke producten of producten welke vlekken maken;

 9. te gebruiken voor scholing;

 10. te gebruiken in landen welke niet op de verzekeringskaart voorkomen, onverminderd de bepaling van paragraaf 1 van huidig artikel;

Elke inbreuk op één van bovenstaande bepalingen geeft Autobedrijf De Cock het recht om de overeenkomst automatisch een zonder enige ingebrekestelling ten laste van de huurder te verbreken zonder dat deze aanspraak kan maken op teruggave van ongebruikte huurgelden, behoudens bewijs van grotere schade. De huurder mag geen herstellingen van welke aard dan ook aan het voertuig laten uitvoeren behoudens met de toestemming van Autobedrijf De Cock. De huurder dient ten allen tijde de nodige voorzorgen tegen diefstal te nemen, de beperking van de aansprakelijkheid van de huurder zal in geval van diefstal dan ook, onder andere, enkel toepassing hebben indien de huurder de originele sleutel van het voertuig kan voorleggen. In geval van een huurovereenkomst met een beperkt aantal kilometers dient de huurder een panne aan de kilometerteller zo snel als mogelijk, en uiterlijk binnen de twee uren, na vaststelling van desbetreffende panne aan Autobedrijf De Cock te melden. Bij niet tijdige melding van de aldus opgetreden panne en/of indien desbetreffende panne aan de kilometerteller duidelijk toe te wijzen is aan de huurder zal het gereden aantal kilometers geschat worden op basis van vroeger gereden kilometers met een minimum van 150 km per dag. De huurder alleen beschikt over het recht van beheer van het voertuig gedurende de huurperiode/periode van terbeschikkingstelling en draagt er bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor. Administratiekosten ten belope van 40 EURO (exclusief BTW) zijn in geval van een ongeval zonder derden of in fout onherroepelijk ten laste van de huurder bij ongeval in het buitenland is de repatriëring ten laste van de huurder tenzij anders overeengekomen, in geval de huurder op welke wijze dan ook schuld heeft aan het ongeval zal de overeenkomst geacht worden verder te lopen tot het ogenblik dat het voertuig terug ter beschikking is van Autobedrijf De Cock.

Artikel 6: Onderhoud van het voertuig

Alle kosten voor normaal onderhoud en herstellingen vallen ten laste van Autobedrijf De Cock, alle kosten te wijten aan nalatigheid van de huurder (bijv. Motorschade door gebrek aan motorolie of koelvloeistof, gebruik verkeerde brandstof, schade door overbelasting enz.) vallen ten laste van de huurder. De huurder dient toe te zien op de eerbieding van de door de constructeur voorgeschreven dagelijkse controles van de vloeistofniveaus alsook op de tijdige uitvoering van de onderhoudsbeurten en eventuele herstellingswerkzaamheden dewelke tijdens de huurperiode zouden dienen plaats te vinden. Deze voorschriften kunnen voor elk voertuig inde handleiding die zich in het handschoenvakje bevindt geraadpleegd worden. Hij dient Autobedrijf De Cock te verwittigen op het ogenblik dat dergelijk onderhoudsbeurt of herstelling moet plaatsvinden en het voertuig ter beschikking van Autobedrijf De Cock te stellen voor desbetreffende werkzaamheden en eventuele technische controle.

Artikel 7: Betalingen

In het kader van huidige verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingsovereenkomst is de huurder, naast de bedragen vermeld op de verhuurovereenkomst en haar verlengingen, volgende bedragen verschuldigd aan Autobedrijf De Cock;

 1. eventueel verbruik brandstof, eventuele kosten voor reiniging, eventuele herstellingen van bijkomende schades alsook de gevolgen van diefstal tot het bedrag waarvoor de huurder volgens zijn overeenkomst aansprakelijk is, en alle kosten voor laattijdig binnenbrengen en/of verkeerd gebruik van het voertuig;

 2. alle kosten, met inbegrip van de gerechts- en administratiekosten, door Autobedrijf De Cock gemaakt ter invordering van de door huurder verschuldigde bedragen die niet op vervaldag werden betaald;

 3. voor niet op vervaldag betaalde facturen zal van rechtswege en zonder daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar alsook een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog openstaande bedrag met een minimum van 75 EURO;

 4. alle boetes en kosten welke voortvloeien uit het gebruik door de huurder van het voertuig, inbegrepen depannagekosten na (on)geval waarbij de bestuurder van het middels huidige overeenkomst gehuurde/terbeschikkinggestelde voertuig in fout is;

 5. per boete en/of retributie die door TMS ontvangen wordt betreffende de periode dat het voertuig onder beheer van de huurder is zal door deze een behandelingskost van 20 EURO verschuldigd zijn, en dit per schrijven en/of herinneringsschrijven dat Autobedrijf De Cock dient te versturen.

 6. Wat betreft de parkeerretributies welke aan Autobedrijf De Cock worden toegezonden zullen deze, teneinde de kosten voor de huurder niet te doen oplopen, door Autobedrijf De Cock aanrekenen, onverminderd de toepassing van punt e van huidig artikel.

 7. Kosten voor het terughalen van het voertuig, zoals hiervoor voorzien;

De facturen zijn contant betaalbaar.

Artikel 8: Risico

De personen die contractueel gerechtigd het voertuig besturen zijn tijdens de looptijd van de huur/terbeschikkingstelling conform de Belgische wetgeving verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid. Regres van de verzekeraar valt steeds ten laste van de huurder. Schade aan voorwerpen van de huurder zijn niet verzekerd. De huurder is steeds aansprakelijk voor alle eigen schade aan het voertuig op welke wijze dan ook tot stand gekomen is, behoudens deze voortvloeiend uit geiten waarvoor een identificeerbare derde aansprakelijk is, met een maximum zoals vermeld op de overeenkomst onder de noemer ‘Verantwoordelijkheid’. Een beperking van de aansprakelijkheid voor de eigen schade aan het voertuig zal slechts uitwerking hebben indien alle uit huidige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen correct nageleefd werden. Onder eigen schade wordt verstaan schade aan het voertuig, de koplampen en schade aan het voertuig veroorzaakt door diefstal buiten de schuld van de huurder, aanrijding met wilt, natuurkrachten, vandalisme en terrorisme alsook glasbraak hierdoor, ongevallen zonder derden en ongevallen waarbij de derde vluchtmisdrijf pleegde. 

 

Autobedrijf De Cock

Hendrik Mertensstraat 2B

9150 Kruibeke

03 774 52 33

BTW nr.: BE0684.292.141.

bottom of page